top of page
the-clinical-lab-post-covid-19-m.webp

บริการตรวจทางการแพทย์ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC, การตรวจทาง Enzyme, Hormone, Marker มะเร็งต่างๆ หรือการตรวจพิเศษ เช่นการตรวจโลหะหนักในร่างกาย การตรวจ Urine Organic Test, การตรวจ Food Intolerance 222 ชนิดและการตรวจอื่นๆ อีกมากมาย การตรวจเป็นไปตามมาตราฐานงานเทคนิคการแพทย์ และมีการส่งตรวจต่อไปยังแล็บในและต่างประเทศ ที่ได้รับมาตราฐาน ISO15189 และ มาตราฐาน LA

Sysmex-XN-3501_edited.png

Hematology

44556.jpg

Immunology

44557.jpg

Chemistry

bottom of page